Креативни сесии со студенти за креирање на мобилна апликација за “Europe House”

f