Ноќ на идеите на тема: ВЛИЈАНИЕТО НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВРЗ ЖИВИОТ СВЕТ