Конкурс за наградата „Жан Моне“ 2020

Делегацијата на Европската Унија и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници го објавуваат конкурсот за 18-тото издание на наградата „Жан Моне“ за најдобри достигнувања во известувањето за прашања поврзани со темата „Солидарноста на Европската Унија за време на пандемија – очекувања и можности”.

Наградата „Жан Моне“ ќе биде доделена во 3 натпреварувачки категории:

 1. Најдобра новинарска сторија (за стории објавени во печатени медиуми, телевизија, радио и/или на интернет);
 2. Најдобра репортерска фотографија (за фотографии објавени во печатени медиуми и/или на интернет);
 3. Најдобра аматерска фотографија.
 1. Конкурс за најдобра новинарска сторија

Во оваа категорија може да учествуваат стории коишто се однесуваат на темата „ Солидарноста на Европската Унија за време на пандемија – очекувања и можности”, а чиишто автори се новинари од државата. Сториите треба да бидат објавени во домашни весници, списанија, телевизии, радио или на веб-страници, во периодот меѓу 1 јануари 2020 и 31 декември 2020 година.

Сториите треба да ги исполнуваат следниве критериуми:

 • Да се однесуваат на темата „Солидарноста на Европската Унија за време на пандемија – очекувања и можности”;
 • Да се објавени во периодот меѓу 1 јануари 2020 и 31 декември 2020 година;
 • Да се потпишани со вистинското име на авторот.

Копии од новинарските стории во дигитален ПДФ формат (видео фајл за ТВ и радио), заедно со изјава во писмена форма, потпишана од авторот, со која гарантира дека таа/тој е автор на сторијата, треба да се испратат на следнава електронска адреса: JMcompetition@euhouse.mk, најдоцна до 11 април 2021 година, до 18.00 часот. Секој/а од пријавените ќе добие потврда за прием по електронска пошта од страна на Europe House Скопје.

Награда: статуетка, диплома и ваучер за техничка опрема во вредност од 1.000 евра.

 1. Конкурс за најдобра репортерска фотографија (за фотографии објавени во печатени медиуми и/или на интернет)

Конкурсот е отворен за сите професионални фоторепортери и фотографи од државата, кои може да поднесат до три (3) фотографии на тема „Солидарноста на Европската Унија за време на пандемија – очекувања и можности”, објавени во периодот од 1 јануари 2020 до 31 декември 2020 година.

Фотографиите треба да ги исполнуваат следниве критериуми:

 • Да бидат поврзани со темата „Солидарноста на Европската Унија за време на пандемија – очекувања и можности”;
 • Да се објавени во периодот од 1 јануари 2020 до 31 декември 2020 година;
 • Да не се користени за комерцијални цели.

Копии од фотографијата/фотографиите во дигитален формат (големината на секоја фотографија треба да биде 3-5 MB), заедно со изјава во писмена форма и потпишана од авторот со која гарантира дека таа/тој е автор на фотографијата, треба да се испратат на следнава електронска адреса: JMcompetition@euhouse.mk, најдоцна до 11 април 2021 година, до 18.00 часот. Секој/а од пријавените ќе добие потврда за прием по електронска пошта од страна на Europe House Скопје.

Награда: статуетка, диплома и ваучер за техничка опрема во вредност од 1.000 евра.

 1. Конкурс за најдобра аматерска фотографија

Конкурсот е отворен за сите фотографи аматери од државата кои може да достават една фотографија на тема „Заедницата – тоа сме ние“. Фотографиите кои се натпреваруваат во оваа категорија може, но не мора, да биле претходно објавени.

Фотографиите треба да ги исполнуваат следниве критериуми:

 • Да се однесуваат на темата „Заедницата – тоа сме ние“;
 • Да не се користени за комерцијални цели.

Кандидатите за оваа категорија треба да ги испратат своите пријави на следнава електронска адреса: JMcompetition@euhouse.mk, најдоцна до 11 април 2021 година, до 18.00 часот. Секој кандидат може да испрати по една (1) фотографија (големина на фотографијата 3-5 MB), како и да гарантира дека тој/таа е автор на фотографијата со испраќање изјава во писмена форма на истата електронска адреса. Секој/а од пријавените ќе добие потврда за прием по електронска пошта од страна на Europe House Скопје.

Награда: диплома и ваучер за техничка опрема во вредност од 500 евра.

Забелешка: Оваа активност е организирана во соработка со Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Делегацијата на Европската Унија нема да се смета за одговорна за каква било законска обврска што произлегува од какви било спорови околу авторските права, за кои исклучиво е одговорен пријавениот натпреварувач. Делегацијата на Европската Унија го задржува правото да ја поништи квалификацијата на пријавената творба околу која се спори и да ја повлече доделената награда и паричната награда. Оваа активност не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Дополнителни информации­­­

За добитниците на наградите ќе решава жири комисија составена од пет члена.

Свеченото доделување на наградите ќе се одржи на 28 април 2021 година.

The Delegation of the European Union and the Independent Trade Union of Journalists and Media Workers announce the 18th edition of the Jean Monnet Media Award for best achievements in covering issues related to the theme of “EU solidarity during the pandemic: expectations and possibilities”.

The Jean Monnet Award will be given in 3 competition categories:

 1. Best Journalistic News Item (for news items published in print media, broadcast media and/or web);
 2. Best Reporters’ Photography (for photographs published in print media and/or web);
 3. Best Amateurs’ Photography.
 4. Best Journalistic News Item Competition

The participating works in this category are national authors’ news items on “EU solidarity during the pandemic: expectations and possibilities” subject, published in national newspapers, magazines, broadcast media and websites in the period between 1 January 2020 and 31 December 2020.

The news item/s should fulfil the following criteria:

 • The news item is on the theme: “EU solidarity during the pandemic: expectations and possibilities”;
 • The news item is published in the period between 1 January 2020 and 31 December 2020;
 • The news item is signed by the author’s real name.

Copies of the news item in digital PDF format, together with a written and signed statement by the author, guaranteeing that s/he is the author of the item need to be sent at the following e-mail address: JMcompetition@euhouse.mk, by 11 April 2021, at 18:00 the latest. Applicants will receive an e-mail receipt confirmation by the Europe House. 

 

Award: statuette, certificate and a voucher for a technical equipment in an amount of EUR 1,000.

 1. Best Reporters’ Photography Competition (for photographs published in print media and/or web)

The competition is open for all professional photojournalists and photographers from the country, who can submit up to 3 photographs on a “EU solidarity during the pandemic: expectations and possibilities” subject, published in the period between 1 January 2020 and 31 December 2020.

The photographs eligible for the competition must fulfil the following criteria:

 • The theme of the photography is related to the theme: “EU solidarity during the pandemic: expectations and possibilities”;
 • The photography is published in the period between 1 January 2020 and 31 December 2020;
 • Photographs used for commercial purposes are not eligible for the competition.

Copies of the photography/photographs in digital format (size of each photography 3-5 MB), together with a written and signed statement by the author, guaranteeing that s/he is the author of the photography as well as that he/she is professional photographer, need to be sent, to the following e-mail JMcompetition@euhouse.mk , latest by 11 April 2021, at 18:00. The applicants will receive an e-mail receipt confirmation by the Europe House.

Award: statuette, certificate and a voucher for a technical equipment in an amount of EUR 1,000.

 1. Best Amateurs’ Photography Competition

The competition is open for all photographers from the country, who can submit one photograph on a “Community – that is us” subject. The photographs competing in this category may, but do not need to be previously published.

The photographs eligible for the competition must fulfil the following criteria:

 • The theme of the photography is related to “Community – that is us” subject;
 • Photographs used for commercial purposes are not eligible for the competition.

The contestants of this category should submit their applications on the following e-mail address JMcompetition@euhouse.mk, latest by 11 April 2021, at 18:00. Each competitor can submit 1 (one) photograph (size of the photography 3-5 MB) and should guarantee that s/he is the author of the photography by sending a signed statement to the same e-mail address. The applicants will receive an e-mail receipt confirmation by the Europe House.

Award: Certificate and voucher for a technical equipment in an amount of EUR 500.

Note: This activity is organized in partnership with the Independent Trade Union of Journalists and Media Workers. The Delegation of the European Union shall not be held responsible for any legal liability arising from any disputes over the copy or author rights, which shall be solely the responsibility of the applicant. The Delegation of the European Union reserves the right to cancel the qualification of the disputed entry and recover any award and prize granted. The activity can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Other information

A five-member jury committee will choose the winners.

The awarding ceremony will be held on  April 28, 2021.

 

Konkursi për çmimin “Zhan Mone” 2020

Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik shpallin edicionin e 18-të të konkursit për çmimin “Zhan Mone”, për arritje më të mira në raportimin për çështje lidhur me temën Solidariteti i BE-së gjatë pandemisë:pritjet dhe mundësitë.

Çmimi “Zhan Mone” do të ndahet në 3 kategori garuese:

 1. Storja më e mirë gazetareske (për storje të publikuara në mediat e shtypura, televizionet, radiot dhe/ose në internet);
 2. Fotografi më e mirë e fotoreporterit (për fotografi të publikuara në mediat e shtypura dhe/ose në internet);
 3. Fotografi amatore më e mirë.
 4. Konkurs për storje më të mirë gazetareske (lajm)

Në këtë kategori mund të marrin pjesë storjet që kanë të bëjnë me temën “Solidariteti i BE-së gjatë pandemisë – pritjet dhe mundësitë”, dhe autorët e të cilave janë gazetarë nga vendi. Storjet duhet të jenë të botuara në gazeta, revista, televizione, radio ose në uebfaqe, në periudhën nga 1 janari 2020 deri më 31 dhjetor 2020.

Storjet duhet t’i plotësojnë kriteret në vazhdim:

 • Të kanë të bëjnë me temën Solidariteti i BE-së gjatë pandemisë – pritjet dhe mundësitë;
 • Të jenë të botuara në periudhën ndërmjet 1 janarit 2020 dhe 31 dhjetor 2020;
 • Të jenë të nënshkruara me emrin e vërtetë të autorit.

Kopjet nga storja gazetareske në formatin PDF, bashkë me deklaratën në formë të shkruar, të nënshkruar nga autori, me të cilën garantohet që ai/ajo është autor/autore e storjes, duhet të dërgohen në adresën elektronike në vazhdim: JMcompetition@euhouse.mk, më së voni deri më 11 prill 2021, deri në ora 18:00. Secili prej kandidatëve do të pranojë vërtetim pranimi me postë elektronike nga Europe House Shkup.

Shpërblimi: statujëz, diplomë dhe vauçer për pajisje teknike në vlerë prej 1.000 eurosh.

 1. Konkurs për fotografi më të mirë të fotoreporterit (për fotografi të botuara në mediat e shtypura dhe/ose në internet)

Konkursi është i hapur për të gjithë fotoreporterët dhe fotografët profesional nga vendi, të cilët mund të dërgojnë deri në 3 fotografi në temën “Solidariteti i BE-së gjatë pandemisë – pritjet dhe mundësitë”, të botuara në periudhën ndërmjet 1 janarit 2020 dhe 31 dhjetor 2020.

Fotografitë duhet t’i plotësojnë kriteret në vazhdim:

 • Tema e fotografisë të jetë “Solidariteti i BE-së gjatë pandemisë – pritjet dhe mundësitë”;
 • Fotografia të jetë e botuar në periudhën ndërmjet 1 janarit 2020 dhe 31 dhjetor 2020;
 • Fotografitë të mos jenë shfrytëzuar për qëllime komerciale.

Kopjet nga fotografia/fotografitë në formatin digjital (madhësia e secilës fotografi duhet të jetë 3-5 MB), bashkë me deklaratën në formë të shkruar, të nënshkruar nga autori, me të cilën garantohet që ai/ajo është autor/autore e fotografisë, duhet të dërgohen në adresën elektronike në vazhdim: JMcompetition@euhouse.mk më së voni deri më 11 prill 2021, deri në ora 18:00. Secili prej kandidatëve do të pranojë vërtetim pranimi me postë elektronike nga Europe House Shkup.

Shpërblimi: statujëz, diplomë dhe vauçer për pajisje teknike me vlerë prej 1.000 eurosh.

 1. Konkurs për fotografi amatore më të mirë

Konkursi është i hapur për të gjithë fotografët amatorë nga shteti, të cilët mund të dorëzojnë një fotografi në temën “Komuniteti – jemi ne”. Fotografitë që garojnë në këtë kategori mund të jenë, jodomosdoshmërisht, të botuara më parë.

Fotografitë duhet t’i plotësojnë kriteret në vazhdim:

 • Tema e fotografisë të jetë në lidhje me temën “Komuniteti – jemi ne”;
 • Fotografia të mos jetë shfrytëzuar për qëllime komerciale.

Kandidatët për këtë kategori duhet t’i dërgojnë punimet e tyre në adresën elektronike në vazhdim: JMcompetition@euhouse.mk  më së voni deri më 11 prill 2021, deri në ora 18:00. Secili kandidat mund të dërgojë nga 1 (një) fotografi (madhësia e fotografisë 3-5 MB), si dhe të garantojë se ai/ajo është autor/autore e fotografisë, duke dërguar deklaratë në formë të shkruar në të njëjtën adresë elektronike. Secili prej kandidatëve do të marrë vërtetim pranimi me postë elektronike nga Europe House Shkup.

Shpërblimi: diplomë dhe vauçer për pajisje teknike me vlerë prej 500 eurosh.

Vërejtje: Ky aktivitet është i organizuar në bashkëpunim me Sindikatën e Pavarur të Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik. Delegacioni i Bashkimit Evropian nuk do të konsiderohet përgjegjës për çfarëdo detyrimi ligjor që del nga çfarëdo kontestesh rreth të drejtave të autorit, për të cilat përgjegjës ekskluzivisht është vetë kandidati. Delegacioni i Bashkimit Evropian e mban të drejtën që ta anulojë kualifikimin e punimit të paraqitur rreth të cilit zhvillohet kontesti dhe ta tërheqë çmimin e akorduar dhe shpërblimin në të holla. Ky aktivitet nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Informacione shtesë:

Fituesit e çmimeve do t’i zgjidhë komisioni pesëanëtarësh.

Ndarja solemne e shpërblimeve do të mbahet më 28 prill, viti 2021.